Změny od 1.1.2015


24.9.2014 zákonodárci odhlasovali novelu zákona o dani z příjmů účinnost je stanovena od 1.1.2015.
Snižují se podnikatelské výdajové paušály, vrátila se sleva na dani důchodcům, změnila se sleva na děti a  zpřísnily se podmínky pro aplikaci tzv. „nespolehlivého plátce“.
 

Změny od 1.1.2014

 

Daňová oblast

·         Od 1.1.2014 se zvyšuje se hranice pro výpočet solidární daně měsíčně na 103.768 Kč (7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně a 48násobkem průměrné mzdy).

·         Příjmy z dohod o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani se zdaňují srážkovou daní. Nad tuto hranicí daní zálohovou a zároveň se odvádí zdravotní a sociální pojištění.

·         Od daně jsou osvobozeny příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy

 

Sociální oblast

·         Změnila se  výše redukčních hranic pro náhrady

·         Zvýšil se maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění na 1 242 432 Kč

·         U zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn, jestliže dosáhl rozhodného příjmu (2500). Při více zaměstnáních malého rozsahu se příjmy sčítají (§7 odst.4)

·         Ruší se „Krátkodobé zaměstnání“ - ruší se podmínka trvání zaměstnání 15 dnů. Zůstává podmínka, že zaměstnanec vykonává zaměstnání a má rozhodný příjem.

·          Navazují-li dva pracovně právní vztahy stejného druhu u téhož zaměstnavatele bezprostředně po sobě, nedochází k zániku pojištění, platí podmínka účasti. K zániku pojištění dochází pouze u zaměstnání malého rozsahu a dohod o provedení práce (§10 odst.6)

·         Vyměřovací základ a rozhodné období je stanoveno shodně pro dohodu o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu (§19 187/2006 Sb.).

 

 

 

Legislativní změny v roce 2013

Zde jsme pro Vás připravili hlavní legislativní změny, které se týkají zpracovní mezd. 

II. pilíř důchodové reformy (důchodové spoření)

Od ledna 2013 zahájila svou činnost penzijní reforma a to včetně II. pilíře. Rozhodnutí, zda do tohoto pilíře vstoupit, či nikoliv má na svých bedrech každý zaměstnanec sám za sebe. Pro ty zaměstnance, kteří se rozhodnou účastnit důchodového spoření, plyne několik povinností a sankcí za jejich neplnění. Nejdříve je nutné uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností. Následně je povinností zaměstnance písemně informovat zaměstnavatele o datu vzniku účasti ve II. pilíři.

Ačkoliv tento pilíř ovlivňuje pouze odvody zaměstnanců, nikoliv platby zaměstnavatele, zvýší se zejména zaměstnavatelům administrativní zátěž a rozšíří se jejich povinnosti (odvod záloh na pojistné, hlášení o odvedených zálohách na pojistné, podávání ročního vyúčtování).

Výše sazeb pojistného na sociální zabezpečení:

Zaměstnavatel: 25 % (zůstává nezměněna)

Zaměstnanec bez účasti na důchodovém spoření: 6,5 % (zůstává beze změny)

Zaměstnanec s účastí na důchodovém spoření: 8,5 % (ze stávajících 6,5 % budou 3 % přesunuta do II. pilíře za současného přidání dalších 2 % z hrubé mzdy, celkový příspěvek na důchodové spoření bude tedy 5 %).

 

III. pilíř důchodové reformy

Zavádí se možnost účasti na doplňkovém penzijním připojištění a možnost odejít do předdůchodu. Upravuje se poskytování maximálního státního příspěvku (měsíční vklad účastníka ve výši 1 000 Kč místo 500 Kč v roce 2012), změna v nezdanitelné části základu daně ve výši příspěvků účastníka (nově lze odečíst příspěvek účastníka po snížení o 12 000 Kč namísto 6 000 Kč v loňském roce).

Zvýšení limitu pro příspěvky zaměstnavatele do III. pilíře

Osvobozený příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění, penzijní připojištění či životní pojištění zaměstnance se zvyšuje z 24 000 Kč na 30 000 Kč ročně.

 

Zrušení stropu na veřejné zdravotní pojištění

Stabilizačním balíčkem, je do zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vloženo ustanovení, které ruší maximální vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění. Opatření se dotkne zaměstnanců s vysokými příjmy (více než 150 822 Kč měsíčně) i osob samostatně výdělečně činných, kteří budou platit zdravotní pojištění z plné výše svého výdělku. V těchto případech je nutno počítat se zvýšením odvodů poplatníka, ale také s nárůstem mzdových nákladů pro zaměstnavatele. Naopak nárůst příjmů si tímto opatřením zajistí zdravotní pojišťovny.

 

Stabilizovaný balíček

Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Potvrzeno zavedení solidární daně a další změny na přechodné období let 2013-2015.

 

Zavedení solidární daně

Jedná se o zvýšení daně o 7 % u poplatníků s vyššími příjmy. Solidární dani bude podléhat ta část ročních příjmů, která převyšuje 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 242 432 Kč. U zaměstnanců s měsíčním příjmem vyšším než 103 536 Kč (čtyřnásobek průměrné mzdy) bude zaměstnavatel srážet a odvádět finančnímu úřadu zálohu na solidární daň, a to již za daný měsíc bez ohledu na výsledný roční příjem. Zaměstnance nemine podle ustanovení § 38g odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, povinnost podat daňového přiznání za rok, ve kterém překročili uvedený limit. Za příjem se považuje čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a u zaměstnanců úhrn zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Nezohledňuje se tedy superhrubá mzda.

 

Zrušení základní slevy na poplatníka u starobních důchodců

Slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za zdaňovací období nebude možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu 2013 pobírá starobní důchod. Část pracujících důchodců se pokusila využít doslovného znění zákona a výplatu důchodu si k 1. lednu 2013 pozastavila se záměrem nepřipravit se o slevu. Podle daňové správy si však tuto slevu nemohou uplatnit. Ze  zprávy Generálního finančního ředitelství vyplývá, že tento postup bude posuzován orgány finanční správy jako zneužití práva se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

Tomuto stanovisku by měli věnovat pozornost mzdové účetní, které by měly být velmi opatrné při uplatňování slev u této skupiny zaměstnanců. Pracující důchodce, který je přesvědčen o oprávněnosti nároku, si jej může uplatnit po skončení roku v daňovém přiznání.
 

Zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty
 

Srážkové daň pro nerezidenty se zvyšuje z 15 na 35 %, týká se však pouze nerezidentů ze států, se kterými nemá Česká republika uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění.

 

Ruší se snížené sazby minimální mzdy

Od roku 2013 se ruší snížené sazby minimální mzdy pro mladistvé, absolventy nebo poživatele invalidních důchodů. Nově platí pro všechny jednotná sazba minimální mzdy.

Pro rok 2013 zůstává výše minimální měsíční mzdy 8 000 Kč (při 40hodinové týdenní pracovní době). Je opět nutné připomenout nutnost dodržování nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací je vládním nařízením stanoveno osm skupin a jim přiřazená minimální výše měsíční mzdy (hranice 8 000 Kč platí pro nejnižší úroveň).

Průměrná mzda

Od průměrné mzdy každoročně vyhlašované ministerstvem práce a sociálních věcí se odvíjí například výše maximálního vyměřovacího základu, výše záloh pro OSVČ, spojována je také se solidární daní. Platná průměrná mzda pro rok 2013 činí 25 884 Kč.

Výše maximálních vyměřovacích základů:

Sociální zabezpečení – 1 242 432 Kč (48 x 25 884 Kč)

Zdravotní pojištění – zrušen!

Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

V roce 2013 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy v době prvních tří týdnů dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance. Dojde ke změně redukčních hranic pro rok 2013. Od 22. kalendářního dne nemoci náleží zaměstnanci nemocenská. Změnou bude výše redukčních hranic pro stanovení základu pro výpočet dávek.


Změna sazeb cestovních náhrad

V roce 2013 se zvyšují sazby stravného (§ 163 odst. 1 zákoníku práce), snižuje se náhrada za používání vozidel (osobní silniční motorová vozidla 3,60 Kč za 1 km jízdy). Zvyšuje se průměrná cena za 1 litr pohonných hmot (36,10 Kč u benzinu 95 oktanů, 38,60 Kč u benzinu 98 oktanů, 36,50 Kč u motorové nafty). Vyhláškou č. 392/2012 Sb. se mění zahraniční stravné.

Změna struktury daňové správy

Od 1. ledna 2013 dochází ke změnám struktury finanční správy. Z původních 199 finančních úřadů bylo výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných v krajích a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl loni v lednu. Čtrnácti krajským finančním úřadům jsou v bankovních účtech přiděleny nové matrikové části, v této souvislosti je třeba dát proto pozor na změnu čísel účtů pro odvod daní, která je platná od 1. ledna 2013!

Exekuce

V letošním roce se také mění postup při provádění výkonu rozhodnutí a exekuce z dávek nemocenského pojištění, a tedy způsob spolupráce zaměstnavatele s okresními/pražskými správami sociálního zabezpečení.

 

Ocenění našich stránek 2011

 

Finance, Praha 3

Ocenění našich stránek 2010

Jsme součástí programu Proxima Sociale

 

Poděkování za účast programu - Podekovani.pdf (531,3 kB)

 

Newsletter

Naším newsletterem reagujeme na důležité  změny a informace v oblasti mzdové agendy. Vychází zpravidla čtvrtletně a je distribuován všem přihlášeným zájemcům.

V případě, že máte o jeho zasílání zájem, stačí zaslat Váš požadavek na emailovou adresu:
newsletter (zavinac) mzda.eu (do Předmětu uveďte, prosím, "Zaslete newsletter").